วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านคาวิทยา

นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีให้ปลอดภัยจากการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางไซเบอร์” ซึ่งจัดขึ้นโดย สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคาวิทยา