Category Archives: รูปภาพประชาสมพันธ์

โรงเรียนบ้านคาวิทยา ได้รับมอบหมายจากอำเภอบ้านคา ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดธิดาสับปะรดหวาน ในงานสับปะรดหวานบ้านคา ประจำปี 2566 ช่วงภาคค่ำ ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านคา

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านคาวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีนางสาวเขมิกา จุฬารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครูทั้งประเภทสวยงามและสร้างสรรค์

ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านคาวิทยา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการคัดกรองเพื่อค้นหา ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนอำเภอบ้านคา ปีพ.ศ.2566 ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานการบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลบ้านคา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สารารณสุขอำเภอบ้านคา สังกัดอบจ.ราชบุรี และกู้ชีพ อบต.บ้านคา ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคาวิทยา

ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีนายทวิช เที่ยวมาพบสุข นายอำเภอบ้านคา เป็นประธานในพิธีมีกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระหว่างโรงเรียนบ้านคาวิทยากับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอบ้านคา ได้แก่ อำเภอบ้านคา สถานีถตำรวจภูธรบ้านคา โรงพยาบาลบ้านคา สาธารณสุขบ้านคา และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา นอกจากนี้ยังมีการแสดงของนักเรียนชุมนุม to be number one อีกด้วย