นางสาวเขมิกา   จุฬารมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา

นางปราณี   ใยบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา

นางเสาวนีย์   ศรเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

เปิดเผยข้อมูล