นางสาวเขมิกา   จุฬารมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา

นางเสาวนีย์   ศรเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา

นางสาวณัฐฐาพร   ภิรมรื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

EIT 1

EIT 1

EIT 2

เปิดเผยข้อมูล